Algemene voorwaarden

Welkom op de site van Livinplan BV.
Deze site is in bezit van en wordt beheerd door Livinplan BV. Het bedrijf is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 30251494 en gevestigd op de Postbus 961, 3700 AZ Zeist.
Deze Website en alle technische en inhoudelijke onderdelen die tot deze Website behoren (waaronder onder meer alle animaties, grafische elementen, grafische opmaak, formulieren en Java- en HTML-codering) zijn, voor zover niet anders vermeld, exclusief eigendom van Livinplan BV, te Zeist Nederland. Niets uit deze Website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van (Internet-) publicatie, druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Livinplan BV. Overname, gebruik of hergebruik van (onderdelen van) deze Website is dus expliciet NIET toegestaan. Schending van dit auteursrecht leidt onherroepelijk tot juridische maatregelen. Alle rechten voorbehouden.

In deze algemene voorwaarden (Algemene Voorwaarden Livinplan B.V.) worden de volgende definities gehanteerd:

Klant: de natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst met Livinplan BV is aangegaan

Livinplan BV: bedrijf, statutair gevestigd te Zeist

Cursist: Deelnemer aan een opleiding, studiedag, training of seminar

Seminar(s): seminar(s) en of bijeenkomst(en)

Cursuspakket: online of een fysiek pakket met cursusmateriaal inclusief bijbehorende systemen zoals overeengekomen in de van toepassing zijnde overeenkomst.

Productomschrijving: ons productis een online videoprogramma dat alleen via internet bekeken kan worden na betaling. U dient een account aan te maken op de website als u gebruik wilt maken van een abonnement van 1 of 2 maanden. Na de betaling ontvangt u een mailtje of de betaling gelukt is. Daarna kunt u de video's bekijken op uw account.
Afhankelijk van de keuze kunt u 1 maand of 2 maanden het product bekijken. U hebt de mogelijkheid om eenmalig te verlengen voor 1 maand of 2 maanden.
Hoe lang u nog kunt kijken wordt op uw account in dagen en op de laatste dag in uren aangegeven.
U kunt ook losse video's kopen. Via SMS of telefoon. Bij Sms'en ontvangt u een code die u moet invullen op de website. Bij telefoneren ziet u een balkje vollopen. De verbinding van de telefoon wordt automatisch verbroken als u betaald heeft. Na de betaling via Sms of telefoon klikt u op de groene knop. Hiermee wordt de pagina herladen. U bent nu in staat om 2 uur lang de video te bekijken mits u uw browser openhoudt. De 2 uur gaan direct in na de betaling. ( voorbeeld: u betaalt om 20:00 dan kunt u kijken tot 22:00 uur). Als u uw browser afsluit of uw computer, dan gaat de link verloren. U bent dan niet meer in staat de video te bekijken. Advies: laat uw computer aan en sluit de site niet af. Zo kunt u de video binnen 2 uur zo vaak als u wilt bekijken.
Bij de afname van een tweemaandabonnement ontvangt u gratis het E-boek (een digitaal boek op pdf formaat van 117 bladzijden) waarin u de gesproken tekst en alle vragenformulieren van de 17 video's kunt nalezen. Het E-boek kunt u downloaden en valt te lezen op uw computer. U kunt het ook uitprinten. U ontvangt de downloadlink na betaling.
Wat is een E-boek? Kijk op: http://nl.wikipedia.org/wiki/E-boek u heeft hiervoor Adobe Reader nodig.
Heeft u nog geen Adobe Reader op uw computer dan kunt u deze hier downloaden: http://get.adobe.com/nl/reader/

Livinplan BV is afhankelijk van derden indien het gaat om levering van stroom en internet.

Artikel 1 Toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle door ons aangegane overeenkomsten, hoe ook genaamd. In het bijzonder zijn deze voorwaarden ook van toepassing op door ons aangegane overeenkomsten tot levering van zaken aan onze kopers.
2. Waar in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over "klant" moet hieronder worden verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die, tot ons in een contractuele relatie staat uit hoofde van een met ons gesloten koopovereenkomst, of een andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan. In het bijzonder wordt onder "klant" ook verstaan degene wiens opdracht en voor wiens rekening zaken worden geleverd.

Artikel 2 Totstandkoming Overeenkomst
1. De bestelling van een product, dan wel dienst, bij Livinplan BV vindt plaats middels een ingevuld aanmeldformulier of het aanmaken van een account dat via internet of schriftelijk is verzonden door de klant en ontvangen door Livinplan BV.
Livinplan BV bevestigt de aanmelding/account met een email en/of een brief zo spoedig mogelijk nadat de aanmelding binnen is of het account is aangemaakt. Door verzending van deze bevestiging komt de overeenkomst tot stand.

Artikel 3 Prijzen
1. Onze prijzen zijn exclusief omzetbelasting (btw) tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, exclusief verpakking, kosten voor vervoer en overige kosten indien van toepassing.
2. Het product wordt geleverd na betaling. Bij bankoverschrijving wordt het product geleverd op het moment dat het bedrag op de bankrekening staat van Livinplan bv. U ontvangt onmiddellijk bericht als de betaling is binnen gekomen.

Artikel 4 Aansprakelijkheid
1.Livinplan BV is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het niet kunnen gebruiken van de online producten als gevolg van elektronische storingen of het uitvallen van het internet bij de klant zelf. Het goed opslaan van download's zoals pdf's en mp3 bestanden is de verantwoordelijkheid van de klant zelf. Livinplan BV kan niet aansprakelijk worden gesteld bij verlies van deze downloads door de klant zelf.
2.Livinplan BV zal haar uiterste best doen storingen te verhelpen indien dit in haar macht ligt.
3.Onze producten hebben als doel uw algehele welzijn te stimuleren.
Onze producten kunnen echter nooit een medisch advies van een arts of een ander medisch deskundige vervangen. De producten zijn niet bedoeld als vervanging voor reguliere behandelingen van psychiaters, psychologen of andere professionele hulpverleners.
4.Voor de begeleiding via counseling en coaching geldt dat wij al onze kennis en ervaring aanwenden om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Ondanks een zeer zorgvuldige behandeling zijn wij niet aansprakelijk voor eventuele schade of overlast die samenhangt met of voortvloeit uit de counseling of coaching. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de gesprekken die door ons zijn gevoerd.
5.Een counselor kan nooit een medisch advies van een arts of een ander medisch deskundige vervangen. Adviezen uit de sessies zijn niet bedoeld als vervanging voor reguliere behandelingen. Bent u onder behandeling (geweest) bij een psychiater, psycholoog of andere professionele hulpverlener, gebruikt u medicijnen voor uw geestelijke gesteldheid, geef dit dan aan tijdens het aanvragen van een gesprek. Het wil overigens niet zeggen dat wij in zo'n geval niets voor u kunnen betekenen maar in de meeste gevallen dan met medeweten/ toestemming van / ofin overleg met de u behandelende arts/specialist of huisarts.
6.Alleen met uw toestemming zullen wij derden informeren over het verloop van de sessies. Indien wij informatie over u willen opvragen bij anderen, bijvoorbeeld een voorgaande hulpverlener, vragen wij ook altijd eerst uw toestemming.
7.U vrijwaart ons tegen alle mogelijke schade, vorderingen en aanspraken door derden die kunnen voortvloeien uit de onvolledigheid of onjuistheid van de informatie die u verstrekt en uit de eventuele contacten en overeenkomsten met derden die voort kunnen vloeien uit gesprekken die u met ons heeft gehad.

Artikel 5 Intellectuele eigendomsrechten
1. Alle rechten van intellectuele eigendom die rusten op of verbonden zijn met de diensten en producten en op alle in verband daarmee door of namens Livinplan BV of derden uitgegeven folders/brochures, CD-roms, andere kennisdragers en overige zaken die met copyright beschermde gegevens bevatten berusten uitsluitend bij respectievelijk Livinplan BV of de betreffende derden.
2. Alle van of namens Livinplan BV of derden verkregen informatie en (werk)materiaal is uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik van de klant of zijn organisatie.
3. Het is de deelnemer niet toegestaan de verkregen informatie/materialen hierbuiten op enigerlei wijze geheel of ten dele te verveelvoudigen of openbaar te maken, behoudens na voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar. De overeenkomst met de klant strekt op geen enkele wijze tot overdracht van enig recht van intellectuele eigendom door of namens Livinplan BV of derden aangeboden informatie, noch tot enig licentierecht, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.

Artikel 6 Toepasselijk Recht
Op de door ons gedane offertes en op alle door ons aangegane overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Livinplan BV, Zeist, Nederland